lördag 3 december 2011

Dödsfall

Min bror har nu gått bort, efter en längre tids sjukdom,
så jag kommer att ta ett uppehåll med min blogg.
Sjukdomen, ALS som han hade, gör att man praktiskt taget är fångad i sin egen kropp
alla muskler upphör att fungera, men hjärnan fungerar precis normalt.
Han kunde sålledes inte röra sin kropp, och hade tappat talförmågan,
Det sista som upphör att fungera är lungorna.
jag kan bara hoppas på att han tog emot Jesus i sitt hjärta, innan han gick bort.
Han somnade in stilla o.lugnt. Frid över hans minne.
- stöd ALS forskningen -
Guds välsignelser - Levi

onsdag 26 oktober 2011

Krafterna bakom Alpha-kursen

Den mäktiga anden.

Detta är svårt för alla inblandade. Det är svårt för oss att skriva om det följande ämnet, men det kommer att vara speciellt svårt för vissa människor att acceptera det. Vissa kommer att behöva bibehålla ett mycket öppet sinne när de läser denna artikel, men vi tror att de kommer att få stor belöning om de gör det - eftersom detta förmodligen är det mest avgörande verk vi någonsin har skrivit. Vi ber att ni som läser ska ge er i kast med våra argument på ett moget sätt och noggrant ska ta alla våra uppgifter under övervägande, innan ni kommer fram till några slutsatser. Om ni är övertygade om att våra uppfattningar är felaktiga, då behöver ni uppenbarligen läsa hela artikeln för att utförligt tillrättavisa oss.


Det andliga ursprunget till den nutida Alpha-kursen kan på ett överväldigande sätt påvisas vara från ”Vineyard”-rörelsen. Det hävdas ofta att Vineyards rötter i sin tur bestämt sträcker sig från personer som Carl Jung, Teilhard de Chardin och E.W. Kenyon - d.v.s. i New Age-rörelsen. Om detta är sant kan vi rimligtvis förvänta oss att samma manifestationer ska visa sig i Alpha, som förekommer när man blir invigd i New Age. Sker detta? Läsarna kan själva avgöra, eftersom följande förteckning är tagen, nästan ordagrant , från El Collies Kundalini Signs and Symptoms (Tecken och symtom på kundalini) - ett New Age-dokument som identifierar de olika manifestationerna som sker när man blir invigd i New Age kundalini. I noterna i slutet lämnar vi källhänvisningar förvar och en av de följande fysiska eller mentala upplevelserna som inträffar inom Alpha. Och inte bara det, utan varje not i slutet inkluderar två sådana hänvisningar - och alla uppgifterna härrör från Holy Trinity Bromptons (HTP) egna skrifter. Vår bok, Alpha - the Unofficial Guide: Overview , lämnar faktiska citat. Den finns att få från SMP och på andra håll.
(Collie: ) ”Kundalinis uppkomst kan dramatiskt påverka kroppen ... Den kan förorsaka:


- Energitillströmning eller känslor av elektricitet
- Förnimmelser av darrningar
- Onaturlig hetta eller kyla
- Ofrivilliga kroppsrörelser: hoppande, skakningar, att man känner en kraft - särskilt en kraft som stöter till eller förflyttar ens kropp
- Känslolöshet eller smärta i lederna (speciellt i vänstra sidans leder)
- Snabba humörförändringar, omotiverade eller överdrivna händelser med sorg, fruktan, raseri,  depression
- ”Susande” förnimmelser i huvudet
- Spontana artikuleringar, inkl. skratt och gråt  - som ofrivilliga och okontrollerade hickningar
- Mystiska upplevelser,trancer eller utomkroppsliga upplevelser, liksom slängar av egen storvulenhet
- Underlig energi (t. ex. vitt ljus), i huvudet
- Själslig extas eller lycksalighet
- Kontakt med andliga vägledare genom inre röster, drömmar eller syner (från andliga vägledare)”
”Men säkert”, kommer vissa att svara, ”är detta bara ockulta förfalskningar av äkta manifestationer av den helige Ande?” Det finns en sanning i detta, men inte på det sätt de flesta människor inser. Den helige Ande ger oss andligt ljus (d.v.s. biblisk visdom), medan fienden framkallar ett fysiskt ljus i huvudet. Gud ger oss glädje i vår ande (genom att vi vet att vi är frälsta från helvetet), medan fienden endast får människor att skratta fysiskt - och av ingen orsak. Gud kommer med kraft i vår ande (d.v.s. han gör det möjligt för oss att stå fasta i tron), medan fiendens ”kraft” får människor att fysiskt göra saker (t.ex. att hoppa okontrollerbart) eller känna elektriska stötar etc. i sina (fysiska) kroppar. Och vi kan fortsätta på detta sätt.


Guds Ande bor i, och vittnar med, vår ande , inte vår själ eller kropp (Rom. 8:16; Apg 18:5; Joh. 13:21) - därför kan inte de ovanstående vilseledande, fysiologiska förnimmelserna representera den helige Ande. Alphas Nicky Gumbel kallar sin ”helige Ande” en ”behärskande Ande”, och säger ”vi borde bli fullständigt överväldigade av ”denna Ande”, men den sanna helige Andes frukt innebär själv -behärskning (Gal. 5:22-23). Avsaknad av kroppslig behärskningsförmåga är i bibeln genomgående förknippat med demoner och dom - t.ex. djurläten (Jes. 5:25-30; Ps. 59:1-15); förbränning (Jer. 21:10; Jes. 47:1, 14); skakningar (Apg. 8:7; Ps. 69:23-24); uppenbart berusat tillstånd (Jes. 29:9-10; Jer. 48:26) och så vidare. Däremot befanns den som blev befriad, efter att Legion blev utdriven, ”sittande (snarare än hoppande! ) vid Jesu fötter, klädd och vid sinna sinnen” (Luk. 8:30; se också 2 Tim. 1:7).


Om läsarna förväntade sig hänvisningar till beteenden som att skälla eller att grymta i kundalini-förteckningen ovan, finns dessa underförstått inkluderade under El Collies rubrik ”spontana artikuleringar” och kan förvisso inträffa på Alpha, men fienden är mycket listig och vill tydligen bara frammana så pass häftiga manifestationer, som en speciell grupp är beredd att tolerera. Likväl, oavsett hur ”milda” de extatiska manifestationerna än framstår, är det samma fiende som gör samma sorts skada.


Just därför att New Age-rörelsen har fört många icke-troende in i övernaturliga upplevelser, får vi inte ge efter för frestelsen som denna Alpha-ledare gjorde: ”Vi insåg att vi behövde erbjuda något ... - speciellt i en postmodern värld - där de (deltagarna) kan få någon andlig upplevelse”. (32) Den ”andliga upplevelse” som icke-troende deltagare behöver är en Ande-inspirerad överbevisning om deras syndiga natur och en känsla av Guds vrede (båda är skrämmande obefintliga i Alpha), inte mer av New Age.


Här finns en avgörande ledtråd till Alphas framgång: ovanstående manifestationer framkallas ofta hos människor som fortfarande är icke-kristna . Som en följd av detta tror kursledarna att mottagarna nu är frälsta (om inte döpta i den helige Ande) - och säger det till dem. Alpha låter också deltagarna förstå att de kan få mer av dessa drogliknande upplevelser, om de går med i gemenskapen som leder deras kurs. Alltså är deras längtan att delta i en gemenskap efter att de avslutat Alpha, ofta av denna ytliga och osunda orsak - men tas ofta som ytterligare ett bevis på frälsning. Enligt bibeln ödmjukar den sanna helige Ande oss och leder oss till att förhärliga Gud (Joh. 16:7-14), men detta är helt enkelt inte regeln inom Alpha:


”Jag visste nu att jag betydde något för Gud ... Nicky (Gumbel ) inbjöd oss alla till att läsa en bön ... Det var en om att välkomna Jesus in i våra liv (snarare än att överlämna våra liv till honom? - DP ) ... När jag läste bönen fick jag känslan av ett eldhjul som träffade mig i bröstet och sedan fullständigt vräkte ner mina armar och ben - men vid slutet av kursen inbjöd jag Mark till Alpha-kursen” (33).


Verklig förändring.


Det som följer är Alphas trumfkort. Trots dess användning av formler och världsliga metoder i stället för Andeledd förkunnelse (det senare är Guds krav varje gång vi för fram evangeliet), trots HTP:s chockerande förbindelser (med t.ex. Paul Cain, Rodney Howard-Browne och Robert Schuller), trots Alphas många doktrinära villfarelser och trots de uppenbart obibliska manifestationerna som frammanas, välkomnas Alpha i samfund världen över, därför att den förändrar människor på till synes goda och avgörande sätt . Logiken hos en lättlurad kyrka idag säger att detta MÅSTE innebära att Alpha är välsignad av Gud och godtas av honom.


Det finns emellertid ett fruktansvärt fel i detta argument - för invigning i New Age är en medveten, satanisk förfalskning av att bli född på nytt på ett äkta sätt. Förändringarna som man ser i Alpha är, medan de aldrig betygar något som ens kommer nära ett uppvisande de tecken som är bevis på en sann omvändelse,identiska med dem i kundalini-väckelsen . Följande förteckning är tagen direkt från resten av New Age-dokumentet som vi citerade tidigare, men därför att Alpha har ”kristna” förtecken, verkar församlingen idag oförmögen att tillskriva fienden de följande - odiskutabelt djupa och ”andliga” - förändringarna:


”Kundalinis uppkomst öppnar dörrarna till all sorts mystiska, paranormala och magiska perspektiv. Den leder ofta till:


- Stunder av enorm glädje, kärlek, frid och medkänsla.
- Själsliga upplevelser; utomsinnlig varseblivning; minnen från tidigare liv; helande krafter.
- Förhöjd kreativitet; nytt intresse för självkänsla och andlig kommunikation.
- Intensifierad förståelse och känslighet; insikt i ens eget väsen; djupare förståelse för andliga ting; intensiv medvetenhet om ens omgivning (inklusive ”vibbar” från andra).
- upplevelser av insikt; direkt kännedom om en mer vidsträckt verklighet; transcendent medvetenhet.”


Med andra ord kan invigning i New Age resultera i djupgående förändringar. Den kan ”rädda” människor från gatorna och från mentalsjukhus; den kan medföra att förhärdade kriminella ”kommer rätt”; den kan få människor att verka mycket mer inriktade på andlighet än de var tidigare - men inget av detta innebär att den är av Gud . Den är en hednisk förfalskning av sann frälsning och medför inte överbevisning om synd eller fruktan för helvetet, eller att man uttrycker ånger eller att man fullt ut sätter värde på och griper tag i Kristi kors, som en sann pånyttfödelse innebär.


Och så är det med Alpha. Undersök praktiskt taget vilket som helst bevis från vilken som helst Alpha-kurs mot ovanstående förteckning, och du som läser kommer att finna att beviset inte har någon motsvarighet i bibeln, utan i stället överensstämmer med Satans efterapning. Alpha-tidningar påstår regelbundet att kursen frälser människor från vissa tvivelaktiga metoder inom New Age, men samma ande finns bevisligen bakom båda. Så exakt är faktiskt samstämmigheten mellan dem, att en person från HTB som avslutat sina studier på Alpha, nu har gett ut en yoga-video och en bok som aktivt stöder yoga, utan att ge någon antydan om att den inte skulle kunna vara förenlig med den helige Ande.
Mer förändring.


Precis som med många droger som förändrar sinnet, medför ”kundalini-väckelsen” ett större lugn och/eller lycka för den som är mottaglig för New Age - plus en större känsla av harmoni med världen, och en större förlåtelse mot människor runt omkring dem. Som en följd av detta talar de som har blivit invigda i New Age ofta om förbättrade relationer. New Ageare kan ofta yvas över helanden också, för annars skulle deras ”alternativa terapi” snart förlora alla sina individer. Fienden har makten att åstadkomma sådana saker, men ändå är dessa precis de typer av test som används för att ”bevisa” att Alpha är av Gud.


Begripligt nog återspeglar det nyupptäckta ”intresset för andliga ting” som människor vanligtvis upplever, som blivit invigda i Kundalini, värderingarna som de människor har som vägledde dem genom deras invigning - alltså blir katolikerna som tar emot denna falska ande från katolska karismatiker mer katolska som en följd av detta. De som avslutat sina studier på (den förment evangelikala) Alpha-kursen kan därför ha en verklig iver efter att läsa bibeln, men detta får inte lura oss. Satan är mycket väl listig nog att förfalska en Gudagiven kärlek till den heliga skrift; följaktligen var fariseerna mycket angelägna om att läsa skrifterna också. Men i båda fallen är det ett ”intresse” som är styrt av en falsk ande, snarare än en överlåtelse som är orsakad av den helige Ande, och i båda fallen ger det inte uttryck för en längtan att tro och lyda allt det som vi har fått befallning om i bibeln, utan att välja och vraka ”lämpliga” versar, vilket blir det centrala och som används för fördunkla det ”som är viktigast”, som vår Herre uttryckte det (se Matt. 23:13-28).


De som är mottagliga för New Age känner, återigen som människor på drogkickar, att de ”älskar” alla. De ”älskar” speciellt allting som de tror orsakade deras spännade upplevelser. På Alpha föranleder detta ibland deltagarna att säga, att de ”älskar” vad de tror är Jesus. Detta sker inte efter att de hört något tal om ”evangelium” naturligtvis, utan endast efter att de varit med på ”en weekend med den helige Ande” och åtnjutit vissa spännande kroppsliga manifestationer. Men många New Ageare skulle säga att de ”älskar” honom också. Detta är inte bedömningsgrunden. Bedömningsgrunden är lydnad för den sanne Jesus, snarare än bara en sentimental känsla gentemot den på alla väsentliga punkter helt annorlunda Jesus som lärs ut på Alpha. Liksom med New Ageare, tillskriver de som deltar på Alpha deras övernaturliga upplevelser den kraft eller person, som de får lära sig låg bakom dessa upplevelser:


”Anne lade sin hand på mig och sa: ”Kom helige Ande” och de mest otroliga saker hände. Jag kände mig som om någon tog två facklor och stoppade in dem i mina ögon. Jag såg detta fantastiska vita ljus och hela min kropp, från topp till tå, badades med skinande vitt ljus (Kommer du ihåg fiendens fysiska ljus i stället för Guds andliga ljus? ) ... Jag fortsatte att säga om och om igen ’jag har mött Jesus, jag har mött Jesus’ ... ”
Sammanfattning.


Låt oss göra en överblick. De som avslutat sina studier på Alpha kan mycket väl utveckla en ”andlig” syn på världen; kan uppträda mycket mer moraliskt än tidigare; kan säga att de ”älskar Jesus”; kan vilja gå med i en gemenskap och läsa bibeln, men ändå inträffar alla dessa former av förändring inom New Age också. De innebär inte att människan är frälst. Man kan alltid förgäves undersöka officiella bevis från Alpha för att hitta kännetecken på sann omvändelse - som t.ex. äkta ödmjukhet, eller en vördnad och rättfärdig fruktan för den Allsmäktige, eller en sann längtan att bli förlåten av människor som man har försyndat sig mot, eller en djup tacksamhet för Golgata, eller en djup skam över sitt tidigare liv, eller en allvarlig överbevisning om sin syndiga natur.


Nästa gång ni som läser träffar på ett till synes imponerande bevis från Alpha (eller ett från Toronto/Pensacola, för Alpha för precis samma ande vidare), ber vi er att ställa frågan (a) om ovanstående, bibliska kännetecken finns, och (b) om fienden verkligen är oförmögen att åstadkomma de förändringar som man kan se - mot bakgrunden av att New Ageare upplever exakt samma helanden, förändringar, återupprättanden och så vidare.


Det finns mycket mer som vi kunde säga för att bevisa vårt påstående.Var vänlig att varna så många äldstebröder som du kan, innan de accepterar Alpha. De lyssnar mycket lättare, om de ännu inte har tagit emot den. Varför är det så? Delvis därför att de kommer att förlora ansiktet mycket mindre, om de tar avstånd från Alpha innan de uppmuntrar sina bröder som är på väg att bli indragna i att hålla en kurs, men också därför att vi har funnit att den mäktiga anden bakom Alpha förblindar människor för sanningen, när de en gång har tagit emot ”den”. Det finns fortfarande tid för många kyrkor, speciellt utanför Storbritannien, att bevaras från denna mardröm.


Herren gjorde det möjligt för oss att framställa denna artikel. Må han befria många själar genom den. De som redan har tagit emot Alpha-anden måste avsäga sig den fullständigt och ångra sig grundligt. Gud välsigne dig.


Elizabeth McDonald & Dusty Peterson

fredag 30 september 2011

Har vi rätt att döma eller ej?

Publicerar här broder B.R.Bullingtons mycket intressanta artikel om
hur, och på vilket sätt man skall "döma", man skall vägleda syskon
och tillrättavisa dom om man märker att de är på väg att förlora
fotfästet,kommer på villovägar, gör vi inte det, kan ni vara säkra på
att vi får stå till svars när Herren Jesus Kristus kommer!
Vi skall kärleksfullt och med vislighet från Herren
vägleda varandra! Amen!
(Levi Örtvik)
---------------------------------------------------------------------------------------

Ett av de bibelställen som är mest missbrukat och missförstått är Matt 7: 1-2;


"Dömen icke, på det att I icke mån bliva dömda; ty med den dom, varmed I dömen, skolen I bliva dömda, och med det mått, som I mäten med, skall ock mätas åt eder".


Många människor försöker att använda detta ställe som bevis för, att man inte ska döma alls. Men det är inte innebörden av Matt 7: 1-2. Fundera över följande stycke ifrån Johannes evangelium:


"Dömen icke efter skenet, utan dömen en rätt dom." (Joh. 7:24).


Lägg märke till hur Gud förbjuder oss att döma efter det yttre, men befaller oss att döma "en rätt dom". Hur är det möjligt att vi syndare, även om vi är frälsta syndare av nåd, skulle kunna döma rätta domar? Den enda möjligheten för oss att göra detta, är att döma i enlighet med Guds sanning, lära och vittnesbörd, vilket Han uppenbarat i sitt Ord. Detta gäller all lära, allt handlande, och alla predikanter.


"Men om någon, vore det ock vi själva, eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad." (Gal 1:8).


Gång på gång förbjuder oss Gud att döma efter det yttre. Han säger att vi ska döma efter läran. Vilket evangelium en människa säger sig tro på, avgör om hon tror på den sanne Kristus eller på en falsk.


Läs och fundera över följande stycken:


"Ve eder, I skriftlärde och fariseer, I skrymtare, som ären lika vitmenade gravar, vilka väl utanpå synas prydliga, men inuti äro fulla av de dödas ben och allt slags orenlighet!" (Matt 23:27).


"Så vittnen I då om eder själva, att I ären barn av dem som dräpte profeterna" (Matt23:31).


Titta på dessa som var till synes helt rena och rättfärdiga. Dessa hade dödat profeterna, och t o m Kristus p g a sin lära.


"Jesus svarade dem och sade: Min lära är icke min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå, om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv." (Joh 7:16-17).


"Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen." (1 Joh 4:1).


"Var och en som går framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han har icke Gud; den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till eder och icke har den läran med sig, så tagen icke emot honom i edra hus och hälsen honom icke. Ty den som hälsar honom, han gör sig delaktig i hans onda gärningar." (2 Joh 9-11).


Alla har vi många gånger hört hur man citerar Matt 7: 1-2, men det är inte så ofta man hör versarna ovan förklaras. I ljuset av hela Guds vittnesbörd som vi citerat ovan ser vi, att i Matt 7 så förbjuder oss Gud att döma efter världens sätt att se, men Han säger att vi ska döma efter Hans mått. Fundera över följande stycke ifrån Matteus 7:


"Tagen eder tillvara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar. Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen eller fikon ifrån tistlar?" (Matt 7:15-16).


Kristus befaller oss att "ta oss till vara för falska profeter". Hur skulle vi kunna det, om vi inte kan bedöma att de är falska? Vi ska "känna dem av deras frukt". Eftersom Gud förbjudit oss att döma efter det yttre beteendet hos någon, så kan ju inte frukten vara det yttre beteendet, varken hos de som predikar, eller hos någon annan.


Frågan är inte om vi ska döma eller ej, utan den handlar om efter vilka mått vi dömer. Om vi är ärliga nu så ser vi, att genom att påstå att vi själva, eller någon annan är frälsta, så dömer vi. Vi dömer allting, vare sig vi vill eller ej, det går ej att komma ifrån. Just nu, så dömer du, om det du läser är sant eller inte.


"Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull." (Jes 1:18).


" i den (judarnas synagoga) gick Paulus in, såsom hans sed var. Och under tre sabbater talade han där med dem, i det han utgick ifrån skrifterna."(Apg 17:2).


Det är omöjligt att resonera och tala utan att döma. Problemet ligger inte i själva dömandet. Vår rättsuppfattning är vår största fiende, innan omvändelsen. Av naturen är människan sådan, att hon dömer i relation till vad som helst, bara inte i relation till Guds vittnesbörd, Guds lära.


"Men jag fruktar, att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl." (2 Kor 11:3-4).


"Ty de männen äro falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar. Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel." (2 Kor 11:13).


Gud har varnat oss klart och tydligt, både i det Gamla och Nya Testamentet, för falska profeter, som bekänner sig vara sända av Gud, fast de inte är det. Han har också varnat oss för att det ska komma många anti-krister, många falska Kristus och falska evangelium. Han har varnat oss för dem som predikar en annan Jesus, ett annat evangelium, genom en annan ande. Alla dessa får sin kraft ifrån Satan. Därför är det vår främsta plikt och vårt största ansvar, att avslöja det falska, och hålla fram det som är sant. Vi måste alla hålla med om att Gud faktiskt befaller oss att tro Hans Sanning och stå emot Satans lögner. Han befaller oss att stå på Hans sida och stödja Hans predikanter. Han förbjuder oss däremot, att ha någon som helst religiös gemenskap, med dem som håller sig till ett annat evangelium. Vårt ansvar och plikt när det gäller detta, tvingar oss att döma och bedöma allting, utifrån Guds standard, d v s enbart enligt Guds lära.


Vi vet alla, alltför väl, att de som predikar, stödjer och älskar, en annan Jesus, en falsk Kristus, och har en annan ande inneboende i sig, är obekymrade om sin ställning inför Gud. De är moraliska och tar sin tro på allvar. De är hängivna, men trots detta är de fullständigt bedragna. Varje troende har någon eller många i sin närhet som är bedragna på dessa områden, men av kärlek till dem så tvingas vi att varna dem och säga Sanningen. De måste ta avstånd ifrån Satans lögner. "Dömen icke", menas att det är att visa kärlek, medkänsla och ödmjukhet, att inte döma alls. Men de måste lära sig att döma enligt Guds standard, och att rensa sina sinnen ifrån alla andra standarder.


"Kan väl en etiopier förvandla sin hud eller en panter sina fläckar? Då skulle också I kunna göra något gott, I som ären så övade i ondska." (Jer 13:23).


Ordet "övade" här, skulle hellre ha översatts "intalade". I Jeremias bok kan man läsa hur falska profeter talade falska läror till folket. Läror som stod emot Guds Sanning. Ingen som tror och stödjer falska läror kan "göra något gott" i Guds ögon. Ingen kan förstå att den lära och det evangelium man tror, är falskt förrän man har hört och förstått Guds evangelium i hela sin omfattning.


Guds evangelium är enkelt och exakt, även om det är en produkt av obegränsad visdom. Endast Guds evangelium, får nådens verkningar i oss, genom den helige Ande, att komma på rätt plats, och tar på så vis bort all lagiskhet ifrån den troende. Guds evangelium framkallar alltid en gudomlig ånger och bättring, något som man aldrig ångrar.


Guds evangelium är Hans definitiva, och absoluta löfte om en fullständig frälsning (det inkluderar allt den helige Ande verkar i oss), till alla dem, som söker en frälsning som är grundad, i Kristi tillräknade rättfärdighet enbart. Kristi rättfärdighet, som Skriften uppenbarar den, är ensamt upphov till att syndare får tillträde till en fullständig frälsning. Den utesluter allt annat som vill ha del i människans frälsning. Detta nådefulla tillträde till självaste Himmelen, och detta absoluta uteslutande av allting annat, blir ännu mäktigare av den välsignade sanningen, att innan vi tar vårt första steg för att tjäna Herren, har vi redan fått tillträde till Himmelen. Detta och endast detta, tar bort all lagiskhet, och sätter syndaren fri. Detta kräver av oss att vi vänder om ifrån allt som vi tidigare hållit högt.


Många av dagens bekännande kristna, håller fram sin tro, sin omvändelse och sitt heliga liv, som det som frälser dem eller håller dem frälsta. Att tro detta är en direkt motsats till Guds evangelium. En Guda-given tro, sätter sin tro till att Kristi rättfärdighet, och den enbart, ger dem tillträde till en fullständig frälsning. En omvändelse som Gud givit är, att man skäms över att man någonsin hållit sig till en sådan hemsk lära, som tror att något mer än enbart Kristi rättfärdighet är orsaken till att vi fått tillträde till en fullständig frälsning och bevaras i den. Att vi bevaras "i tron", är p g a att Gud är trofast, och rättvis, och vi vet att Han kommer att förhärliga oss tillsammans med Kristus, på grund av Kristi rättfärdighet enbart.


Vi vet att synden ensamt för med sig en evig död, enligt Guds helighet och Sanning. Men vad vi inte vet genom naturen är, att rättfärdigheten ensamt för med sig allt vad frälsningen är, enligt densamma Guds helighet och Sanning. Gud lät sin Son bli människa för att stadfästa rättfärdigheten, såsom en ersättare och representant för förlorade syndare, dessa som var ogudaktiga, fiender till Gud och skiljda ifrån Honom. Denna specifika rättfärdighet tillfredsställer fullständigt både lagen och rättvisan, och ger de ogudaktiga tillträde till allt vad frälsningen innehåller. Det evangelium i vilket denna specifika rättfärdighet är uppenbarad, ska predikas för alla, och den vilar över alla som tror. Återigen, syndens frukt är död. Rättfärdighetens frukt är evigt liv. Det finns bara två sorts människor i denna värld: förlorade syndare och frälsta syndare. Ingen syndare, vare sig han är förlorad eller frälst, kan hålla Guds lag perfekt. Ingen syndare, förlorad eller frälst, kan säga att han lever ett liv utan synd. Ingen syndare, förlorad eller frälst, kan säga att han älskar sin nästa som sig själv, för han älskar sig själv mycket, mycket mer.


P g a våran själviskhet och egenkärlek, kan lagen aldrig säga om oss att vi är rättfärdiga. Därför kan vårt tillträde till Himmelen, aldrig bero på någonting som kommer ifrån oss själva. Guds lag varken kan, eller vill säga om oss, att vi är rättfärdiga, utan vårt tillträde till Himmelen är enbart grundat på Kristi rättfärdighet. Det är på detta sätt som Guds kärlek och barmhärtighet förser med det, som Hans helighet och sanning kräver.


"Se, jag säger eder, jag Paulus, att om I låten omskära eder, så bliver Kristus eder till intet gagn. Och för var och en som låter omskära sig betygar jag nu åter, att han är pliktig att fullgöra hela lagen." (Gal 5:2-3).


Om vi sammanfattar vad aposteln säger i hela detta brev så blir det så här:


Rättfärdighetens frukt är frälsning. Antingen får vi tillträde till frälsningen genom Kristi rättfärdighet ensamt, eller också måste vi producera en rättfärdighet själva. Det finns inget mitt emellan. Om vi stävar efter att bli frälsta, eller att uppehålla vår frälsning, genom något annat än Kristi rättfärdighet, så måste vi bli lagens görare. Då måste vi leva våra liv, ifrån vaggan till graven utan synd, såsom Kristus gjorde.


Nu har vi fått veta vad Guds standard är, efter vilken vi är befallna att döma oss själva, våra predikanter och alla andra. Gud förbjuder oss att tala frid till oss själva eller till någon annan, om den inte är grundad enbart i Kristi rättfärdighet. Den rättfärdighet som ger oss tillträde till hela Guds frälsning, vilket även inkluderar den helige Andes verk i oss.
B.R. Bullington

lördag 13 augusti 2011

Ett förvanskat språk

Den förvanskade betydelsen, bakom det kristna språket i trosförkunnelsen, gör att kristna dras till den, utan att riktigt förstå, vilket tänkande de börjar anamma. Att de successivt förs allt djupare in i ett närbesläktat gnostiskt och New Age tänkande. Att inse sin egen inre gudomlighet. Man kanske inte märker att man leds in i ockulta tekniker där onda andar börjar hålla "lekstuga".
Man kanske inte till en början märker, att i undervisningen försvinner spänningsfältet mellan den gamla och nya människan i den kristnes natur. Att synden slutar bekännas och förträngs istället. Att den ständigt flödande förlåtelsen och nåden från Jesu försoning förvanskas. Att man hamnar i hyckleri och en maskerad lagiskhet. Mitt i allt tal om frihet i Kristus. Att man ytterst hamnar i en maskerad avgudadyrkan.

Kanske inte märker att man, mitt i allt tal om Kristus i Dig - vad Du äger i Kristus etc., luras bort från den sanne Jesus och det sanna evangeliet. Lurad av löften om överflöd på livets alla områden. Lurad av ockulta fenomen. Lurad av entusiasmen. Lurad av den stora spridningen.

Jesus avslöjade de människor som trängde sig på Honom efter bespisningsundret med att säga, att de inte sökte Honom för att få liv, utan därför att de fått äta sig mätta. D.v.s. de sökte Honom inte för den Han var – Guds Son. Utan för att få del av Hans välsignelser.

Här börjar man nu idag jaga mirakler , hälsa och pengar. Men Jesus i sig själv är ganska överflödig. Man är ju som en Gud själv och kan återerövra välsignelserna själv. Man har ju själv fått Jesusnamnet. Kan själv i egen auktoritet agera och regera med andlig makt, i andevärlden. Använder man Hans namn måste det ju vara rätt, resonerar kanske en del.

Man kanske lockas av att träna upp en teknik av tro och bekännelse, som likt en magisk formel, skall garantera andligt existensmaximum. Som inte hör hemma i den här tiden.

Det är inte lätt för människor,, som har börjat komma lite djupare in i trosförkunnelsens undervisning, att ta emot korrigering. De har ju börjat få tillgång till uppenbarelsekunskap till sin ande, tror de. Börjat lära sig att inte ta emot sinneskunskap, som är från djävulen. Man får aldrig låta några sinnesintryck ge upphov till tankar som ifrågasätter uppenbarelsen. Därmed blir man utan förmåga att lyssna till andra människor.

Man kanske också till en början luras av alla vackra ord om Jesus. Alla trosfriska utläggningar om att kristna ska vara övervinnare. Inga krokryggade syndare. Utan se sig själva i Kristus och leva i seger.

Man kanske inte märker, hur ändå på ett bedrägligt sätt, fokuseringen flyttas över på människan och hennes möjligheter att leva i sin egen gudomlighet. Att hon i sig själv är såsom en Gud. Att det är ormens röst hon hör. Det går inte att följa en villoande och komma rätt i slutändan. Även om man startat ut rätt.

Av Harry Forsgren

lördag 19 februari 2011

Det finns en ny MP3-spelare nere till höger på sidan, med många kraftfulla predikningar att välja emellan! Byts ut med jämna mellanrum- Den nya spelaren finns också på våran musikblogg,
http://remixduo.blogspot.com/